Tổng hợp SQL

Tổng hợp các bài viết SQL theo chủ đề tại GreenSQL:

Các bài viết cho người mới bắt đầu

 1. SQL là gì
 2. Database là gì
 3. Hướng dẫn cài đặt sql server 2017
 4. Hướng dẫn sử dụng phpMyAdmin

 

Các câu lệnh bạn cần biết

 1. Lệnh DISTINCT
 2. Lệnh INNER JOIN
 3. Lệnh SELECT TOP
 4. Lệnh CREATE TABLE
 5. Lệnh TRUNCATE TABLE
 6. Lệnh SELECT có điều kiện
 7. Lệnh UPDATE
 8. Lệnh INSERT
 9. Lệnh LEFT JOIN
 10. Lệnh GROUP BY
 11. Lệnh HAVING
 12. Lệnh UNION

 

Các bài viết khác về SQL

 1. Ngôn ngữ SQL
 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì
 3. Numeric trong SQL