Categories
Hệ quản trị SQL

Điều kiện BETWEEN trong SQL Server – Học SQL từ cơ bản đến nâng cao

 

Between một trong những điều kiệu thuộc cấu trúc dữ liệu SQL Server được dùng để lấy dữ liệu trong một khoảng, thường được sử dụng chung với Update, Insert, Delete hoăc Select.

1. Cú pháp điều kiện BETWEEN trong SQL

bieu_thuc BETWEEN giatriA AND giatriB ;

2. Ví dụ tên biến ( hoặc giá trị biến)

Bieu_thuc – trường thông tin hoặc cột

giatriA và giatriB

Các giá trị đối chiếu ở bieu_thuc mà tạo nên khoảng giữa. Gồm cả 2 giá trị A và B.

Ví dụ sử dụng giá trị số

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id BETWEEN 5 AND 10;

Hàm sẽ trả về các mặt hàng tồn kho có hantonkho_id từ 5-10 ở bảng hangtonkho

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id >= 5

AND hangtonkho_id <= 10;

Lệnh này kết quả tương đương lượng trên nhưng được sử dụng hàm WHERE và AND thay cho BETWEEN.

Ví dụ về toán tử NOT

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id NOT BETWEEN 5 AND 10;

Kết quả trả về tên các mặt hàng còn tồn kho, nhưng không nằm trong id từ 5-10 bao gồm cả mặt hàng có id là 5 và 10.

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id < 5

OR hangtonkho_id > 10;

Hàm này cũng tương tự với hàng trên.

Kết luận 

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành về hướng dẫn điều kiện BETWEEN trong ngôn ngữ cấu trúc SQL Server. Bạn có thể thấy khi áp dụng BETWEEN hàm được viết nhanh hơn khá nhiều.

 

By Thảo Larskanis

Lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là cấu trúc dữ liệu ngày càng quan trọng và trở nên cần thiết hơn với nhiều doanh nghiệp. Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của SQL, Thảo Nguyễn - người đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã quyết định thành lập một website chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân về lĩnh vực SQL đến cho những bạn có đam mê và muốn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *